Zachęcam do zapoznania się z ofertą leasing Polski oraz z ofertą współpracy dla agentów i pośredników finansowych. Leasing Polska oferuje między innymi leasing samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, sprzętu medycznego, maszyn i urządzeń i inny.

 

Leasing Pol­ski

Leasing Pol­ski jest to spółka, która została stwo­rzona dla Pol­skich przed­się­bior­ców. Dzia­łają na rynku już od bar­dzo dłu­giego czasu bo już od 20 lat i to w spo­sób aktywny. Posia­dają duże doświad­cze­nie w finan­so­wa­niu inwe­sty­cji. Dzięki temu pozwo­liło im to na wypra­co­wa­nie sku­tecz­nych i szyb­kich metod dzia­ła­nia. Oprócz tego pod­cho­dzą do każ­dego klienta indy­wi­du­al­nie w celu zaspo­ko­je­nia jego potrzeb. Są w sta­nie zaofe­ro­wać naj­lep­szy leasing na rynku. W swo­jej ofer­cie posia­dają leasing samo­cho­dów oso­bo­wych, cię­ża­ro­wych, auto­bu­sów, naczep, sprzętu budow­la­nego oraz róż­nego rodzaju sprzętu spe­cja­li­stycz­nego (medycz­nego). Pro­po­nują rów­nież leasing zwrotny który potrafi dosko­nale popra­wić płyn­ność finan­sową przed­się­bior­stwa.

 

Misja:

Celem Leasing Pol­ski jest ofe­ro­wa­nie usług z zakresu doradz­twa i finan­so­wa­nia. Oparte jest to na naj­wyż­szej jako­ści oraz każdy klient obsłu­gi­wany jest na jak naj­wyż­szym pozio­mie. Za swój cel sta­wiają rów­nież zaspo­ko­je­nie wszyst­kich potrzeb swo­ich klien­tów. Cie­szą się rów­nież ogrom­nym zaufa­niem pośród swo­ich klien­tów. Świad­czą o tym setki umów, które zawarli klienci z Leasing Pol­ski. Jakość potwier­dzona jest dwoma cer­ty­fi­ka­tami które otrzy­mali. Są to cer­ty­fi­katy zgod­no­ści z nor­mami: ISO 9001:2008 i ISO 27001:2005.

 

Leasing Pol­ski posiada pięć pro­stych zasad, któ­rymi zawsze się kie­rują w reali­za­cji swo­ich misji a mia­no­wi­cie: jakość, zespół, zaufa­nie, roz­wój oraz odpo­wie­dzialność spo­łeczna.

 

Posta­ram się teraz w kilku zda­niach powie­dzieć o każ­dej zasa­dzie z osobna.

 

Jakość.

Zasady funk­cjo­no­wa­nia Leasing Pol­ski buduje we współ­pracy z klien­tami. To wła­śnie kon­takt i współ­praca z klien­tem jest dla nich naj­waż­niej­szy wręcz prio­ry­te­towy. Jest to fun­da­ment, który pozwala im się dosto­so­wać do potrzeb swo­ich klien­tów.

 

Klient jest zawsze w ich cen­trum uwagi. Dla­tego też zawsze w spo­sób per­fek­cyjny sta­rają się by był obsłu­gi­wany. Zależy im rów­nież na tym, aby klient był w pełni zado­wo­lony z ofe­ro­wa­nych mu usług.

 

Zespół.

Suk­ces jaki zdo­byli poprzez doświad­cze­nie został wypra­co­wany tylko i wyłącz­nie dzięki pracy i współ­pracy całego zespołu. Zespół, który two­rzy Leasing Pol­ski zawsze pod­cho­dzi do swo­jej pracy z zaan­ga­żo­wa­niem oraz współodpo­wie­dzialnością. Pra­cow­ni­ków Leasing Pol­ski nie wyróż­nia tylko to, że są spe­cja­li­stami z ogrom­nym doświad­cze­niem ale rów­nież to, że pod­cho­dzą do swo­jej pracy z ogromną pasją.

 

Zau­fa­nie.

Leasing Pol­ski dosko­nale zdaje sobie sprawę jak ważne jest wza­jemne zaufa­nie. Dla­tego też swoje dzia­ła­nia opie­rają na nie­ustan­nym budo­wa­niu pozy­tyw­nych rela­cji z klien­tami. Zaw­sze dotrzy­mują obiet­nic oraz umów. Zau­fa­nie to war­tość, która pozwala na dłu­go­let­nią oraz owocną współ­pracę z klien­tami.

Rozwój.

Leasing Pol­ski nie stoi w miej­scu cały czas się roz­wija i podnosi swoje kwa­li­fi­ka­cje oraz kom­pe­ten­cje w celu zaspo­ko­je­nia indy­wi­du­al­nych potrzeb klien­tów. Słu­chają, wycią­gają wnio­ski i cią­gle się dosko­nalą.

 

Odpo­wie­dzial­ność spo­łeczna.

Pod­sta­wo­wym zało­że­niem Leasing Pol­ski jest odpo­wie­dzialne i etyczne postę­po­wa­nie wzglę­dem spo­łecz­no­ści, w któ­rej funk­cjo­nują. Wpro­wa­dzili sze­reg pro­gra­mów zwią­za­nych z pro­pa­go­wa­niem zacho­wań eko­lo­gicz­nych w ich fir­mie. Nato­miast od stycz­nia 2010 roku wpro­wa­dzili stały pro­gram Wolon­ta­riatu pra­cow­ni­czego, który jest dobro­wol­nym rodza­jem aktyw­no­ści pra­cow­ni­ków na rzecz waż­nych dla nich ini­cja­tyw spo­łecz­nych.

Leasing Pol­ska – posiada naj­ko­rzyst­niej­sze warunki w naszym kraju.

Posia­dają naj­ko­rzyst­niej­szą ofertę leasin­gową. Są w sta­nie zaofe­ro­wać wszystko co nie­zbędne by klient mógł sko­rzy­stać z tej rewe­la­cyj­nej oferty. Zapewne każdy miał pro­blem zna­leźć dla sie­bie jak naj­lep­szą firmę leasin­gową, która będzie speł­niała jego ocze­ki­wa­nia oraz potrzeby. Zapewne rów­nież każdy sta­wał przed trud­nym wybo­rem czy wybrać leasing finan­sowy czy ope­ra­cyjny? Leasing Pol­ska posiada w swo­jej ofer­cie wszel­kie formy leasingu, które posta­ram się jak naj­le­piej przed­sta­wić.

 

Leasing Pol­ska Ekspre­sowy.

Leasing ten to już prze­szłość kiedy cze­kało się tygo­dniami na odpo­wiedź w spra­wie oferty leasin­go­wej. Leasing Pol­ska Ekspre­sowy gwa­ran­tuje zała­twie­nie wszyst­kich for­mal­no­ści już od ręki i to na miej­scu w spo­sób szybki i sprawny. W celu zała­twie­nia wszyst­kich for­mal­no­ści nie trzeba nawet wycho­dzić z domu a co za tym idzie? Daje to moż­li­wość zaosz­czę­dze­nia swo­jego cen­nego czasu. W takim razie co należy dokład­nie zro­bić? A mia­no­wi­cie wystar­czy zna­leźć chwile wol­nego czasu usiąść wygod­nie w fotelu, na kana­pie czy sofie i zadzwo­nić pod numer: info­li­nia dla osób fizycz­nych 81 44 000 01, info­li­nia dla firm 81 44 000 02. Wszyst­kie for­mal­no­ści są zała­twiane w eks­pre­so­wym tem­pie. Decy­zja jest podej­mo­wana rów­nież bły­ska­wicz­nie bo już w 15 minut i to od ręki. Klient nie musi wycze­ki­wać i zamar­twiać się. Kon­sul­tanci, któ­rzy pra­cują w Leasing Pol­ska są odpo­wied­nio prze­szko­leni i wykwa­li­fi­ko­wani, dzięki czemu nie ma dla nich pytań na które nie znają odpo­wie­dzi są w sta­nie odpowie­dzieć na każde pyta­nie oraz pomóc w każ­dej sytu­acji. Pomogą w dobra­niu naj­lep­szej oferty, która będzie speł­niała wszyst­kie wyma­ga­nia. Leasing Pol­ska kie­ruje przede wszyst­kim swoją ofertę dla osób, które zamiesz­kują teren Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. W swo­jej ofer­cie posia­dają leasing uprosz­czony, który jest w sta­nie roz­wią­zać wszyst­kie pro­blemy klienta i to w szybki i pro­sty spo­sób, nie wymaga rów­nież zbęd­nych for­mal­no­ści. Ponie­waż w prze­ci­wień­stwie do leasingu peł­nego wymaga on dużo więk­szej ilo­ści doku­men­tów. Pro­po­zy­cja ta jest dostępna dla każ­dego pol­skiego przed­się­biorcy, który jest zain­te­re­so­wany leasin­giem.

 

Leasing Pol­ska w leasing BEZ BIK I KRD.

 

Leasing Pol­ska dosko­nale zdaje sobie sprawę, że dzi­siej­sze czasy ofe­rują wiele pro­blemów, z któ­rymi nie jest tak łatwo się zmie­rzyć i spro­stać. Wie­dzą, że cza­sami zda­rza się tak, że klient czy przed­się­bior­stwo świad­czył usługi fir­mie ale zalega im z zapłatą. A tutaj nie­stety ale poja­wiły się dodat­kowe pro­blemy zwią­zane z zale­gło­ściami finan­sowymi. Głów­nie jest to pro­blem z ure­gu­lo­wa­niem finan­sów w fir­mie. Odpo­wie­dzią na takie pro­blemy jest wła­śnie Leasing Pol­ska z ofertą leasing bez bik. Jeżeli nie ma takiej koniecz­no­ści nie muszą spraw­dzać histo­rii klienta w BIK. Zaw­sze wycho­dzą naprze­ciw klien­towi dla­tego też są w sta­nie i takim oso­bom udzie­lić leasingu nie sta­nowi to dla nich żad­nego pro­blemu. Pro­po­nują swoim klien­tom takie roz­wią­za­nia jak jak roz­wią­za­nie leasing bez bik i krd. Leasing ten pozwala na utrzy­ma­nie płyn­no­ści finan­sowej w fir­mie oraz nie obciąża sytu­acji kre­dy­to­wej firmy. Leasing bez bik nie wpływa na histo­rię kre­dytową jak np. kre­dyt ban­kowy. Zabez­pie­cze­niem leasingu jest sam przedmiot leasin­gowy. Leasing Pol­ska jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla każ­dego przed­się­biorcy, który chce roz­bu­do­wy­wać swoją firmę. Dzięki leasing pol­ska przed­się­biorca może stać się posia­da­czem nowego samo­chodu, cię­ża­rówki czy innego nie­zbędnego sprzętu, który można wziąć w dwóch opcjach leasing. Leasing Pol­ska daje dwie pro­po­zy­cje to zna­czy leasing finan­sowy lub leasing ope­ra­cyjny.

 

Są to naj­po­pu­lar­niej­sze i naj­ko­rzyst­niej­sze roz­wią­za­nia dla każ­dego leasin­go­biorcy. Każdy klient może spo­koj­nie zaufać Leasing Pol­ska a dla­czego? Ponie­waż zaj­mują się tym już od kilku lat dzięki czemu posia­dają ogromne doświad­cze­nie zawsze dora­dzą to co jest naj­lep­sze. Cała pro­ce­dura jest uprosz­czona i nie ma tutaj zbęd­nych for­mal­no­ści. Leasing bez bik jest w szcze­gól­no­ści korzystny dla tych przed­się­bior­ców, któ­rzy nie chcą stać w miej­scu a wręcz prze­ciw­nie chcą się roz­wi­jać ale nie posia­dają do tego wła­snych środ­ków finan­sowych. Leasing bez bik wyróż­nia się rów­nież tym, że środki na firmę są pozy­ski­wane zewnętrzne czę­sto bez żad­nego wkładu wła­snego. Leasing bez bik pod­kre­śla i przy­po­mina przed­się­bior­com, że jest dla nich naj­lep­szym roz­wią­za­niem na dotych­cza­sowe pro­blemy a do tego nie musi się mar­twić o swoją histo­rię bik.

 

Leasing Pol­ska w ofer­cie Leasing zwrotny.

Leasing Pol­ska ofe­ruje rów­nież leasing zwrotny, dzięki któ­remu zamro­żony kapi­tał będzie cią­gle do dys­po­zy­cji klienta. Na czym polega leasing zwrotny? Mia­no­wi­cie na sprze­daży przedmiotu fir­mie leasin­gu­ją­cej a następ­nie otrzy­ma­nie od nich pie­nię­dzy za przedmiot dzięki czemu gotówka jest cały czas w obro­cie. Przy umo­wie leasing pol­ska mimo tego, że przedmiot został sprze­dany jest moż­li­wość korzy­sta­nia z przedmiotu na cały czas trwa­nia umowy leasin­go­wej. Także jak widać są to podwójne korzy­ści dla firm, które mają pro­blemy finan­sowe w szcze­gól­no­ści leasing bez bik. Jeżeli klient potrze­buje czy to samo­chodu oso­bowego, czy cię­ża­ro­wego przy umo­wie leasin­go­wej zawsze można ten pojazd sprze­dać ale pod­czas trwa­nia umowy klient może z niego korzy­stać. Leasing Pol­ska jest to rewe­la­cyjna oferta dla wszyst­kich tych osób, które są zain­te­re­so­wane leasin­giem. Pod­su­mo­wu­jąc co daje leasing zwrotny? Przede wszyst­kim ogromne moż­li­wo­ści przed­się­biorcy, dodat­kową gotówkę, moż­li­wość korzy­sta­nia z pojazdu mimo jego sprze­daży. Jest on rów­nież ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, które chcia­łyby uru­cho­mić zamro­żony kapi­tał i ruszyć do przodu. Także leasing zwrotny jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, które chcą dodat­kowo inwe­sto­wać oraz się roz­wi­jać. Leasing zwrotny nie obciąża histo­rii kre­dy­to­wej jak np. w przy­padku kre­dytów ban­ko­wych. Leasing zwrotny to ogromna ilość korzy­ści, które pozwa­lają na moder­ni­za­cje firmy.

 

Leasing Pol­ska jest rów­nież dla klien­tów, któ­rzy potrze­bują kupić samo­chód z zagra­nicy.

 

Leasing Pol­ska jest rów­nież w sta­nie zająć się samo­cho­dem, klienta jeżeli upa­trzył on sobie go za gra­nicą. Zaj­mują się wszyst­kimi for­mal­no­ściami i spro­wa­dzają go do Pol­ski. Ze względu na to, że bar­dzo dobrze znają rynek zagra­niczny dla­tego też nie jest to dla nich pro­blem by ścią­gnąć go do Pol­ski. Polacy czę­sto ścią­gają samo­chody zza gra­nicy, ponie­waż cena jest dużo niż­sza. Leasing Pol­ska zaj­muje się takimi spra­wami w spo­sób pro­fe­sjo­nalny. Jedyne co należy do osoby potrze­bującej ścią­gnąć samo­chód z zza gra­nicy to to by skon­taktował się z Leasing Pol­ska w celu poda­nia niezbęd­nych infor­ma­cji na temat pojazdu. Doradca zawsze służy pomocą i wyróż­nia się ogrom­nym doświad­cze­niem. Leasing Pol­ska zawsze służy pomocą i to każ­demu klien­towi w spra­wie leasingu.

 

Leasing Pol­ska to oferta dzięki któ­rej można znacz­nie obni­żyć koszty począt­kowe.

Pierw­sze raty w leasingu ope­ra­cyjnym zazwy­czaj są wyż­sze niż następne. Rozwią­za­niem tego pro­blemu jest pierw­sza nie­wy­soka wpłata wła­sna, 5% wpłaty począt­ko­wej pozwala na unik­nię­cie wyż­szych pierw­szych rat. Leasing Pol­ska jest w sta­nie dostar­czyć jak naj­bar­dziej korzystne warunki umów wszyst­kim klien­tom. Wszystko co posiada Leasing Pol­ska w swo­jej ofer­cie jest dostępne od ręki.

 

Kolejną ofertą jest Raif­fe­isen Leasing.

Raif­fe­isen Leasing kie­ruje swoją ofertę do wszyst­kich osób, które pro­wa­dzą swoją dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub spółkę. Dzięki temu, że ich oferta jest bogata to sko­rzy­stać z niej mogą klienci zarówno od firm jednooso­bo­wych jak i kor­po­ra­cji. Każdy kto jest zain­te­re­so­wany leasin­giem dla swo­jej firmy może z ich oferty sko­rzy­stać.

 

Raif­fe­isen leasing ope­ra­cyjny:

 

Leasing ten jest naj­bar­dziej powszechny oraz wybie­rany a dla­czego? Ponie­waż pozwala on na na wzię­cie w leasing samo­chód oraz roz­ło­że­nie podatku vat na raty leasin­gowe. Raif­fe­isen Leasing ofe­ruje ela­styczną ofertę, która jest dosto­so­wana do potrzeb każ­dego przed­się­biorcy. Co jesz­cze wyróż­nia Raif­fe­isen Leasing? Przede wszyst­kim to, że ist­nieje moż­li­wość leasin­go­wa­nia samo­chodu a raty leasin­gowe można wli­czyć w koszty firmy, dzięki czemu przed­się­biorca może odcią­żyć podat­kowo swoją firmę.

 

Raif­fe­isen leasing finan­sowy:

Raif­fe­isen leasing kie­ruje tą ofertę do osób, które pro­wa­dzą dzia­łal­ność. Raif­fe­isen leasing finan­sowy różni się od Raif­fe­isen leasingu ope­ra­cyj­nego. Jakie są róż­nice? Główną róż­nicą jest poda­tek vat, tutaj poda­tek vat jest nali­czany od razu i należy go zapła­cić przy ode­bra­niu auta. Nato­miast korzy­ścią jest przedmiot leasin­go­wany, gdyż zosta­nie on zali­czony w mają­tek firmy leasin­go­biorcy (w odróż­nie­niu od Raif­fe­isen leasing ope­ra­cyjny, gdzie przedmiot jest mająt­kiem firmy leasin­go­wej).

 

Zale­tami Raif­fe­isen Leasing są:

Wyróż­niają się przede wszyst­kim cał­ko­wi­tym pro­fe­sjo­na­li­zmem. Sta­rają się dobrać klien­towi taką ofertę aby speł­niała wszyst­kie potrzeby oraz moż­li­wo­ści. Raif­fe­isen leasing posiada bar­dzo sze­roką ofertę. Dzięki nim wyma­rzony samo­chód może nale­żeć do klienta bez względu na jego moż­li­wo­ści finan­sowe. Dla nich na pierw­szym miej­scu jest klient. Oprócz tego Raif­fe­isen Leasing daje moż­li­wość wyboru samo­chodu, nie sta­wia żad­nych ogra­ni­czeń. Może rów­nież wybrać inny przedmiot i to dokład­nie taki jaki potrze­buje. Klient tylko wybiera wszyst­kimi innymi for­mal­no­ściami zaj­muje się Raif­fe­isen Leasing. Tak jak już wyżej wspo­mnia­łam nie sta­nowi to dla nich żad­nego pro­blemu by móc ścią­gnąć wyma­rzony samo­chód klien­towi zza gra­nicy.

 

Leasing Pol­ski ofe­ruje:

Samo­chody oso­bowe.

Dosko­nale zdają sobie sprawę, że sprawne samo­chody w fir­mie to w dzi­siej­szych cza­sach pod­stawa nie da się bez nich pra­wi­dłowo funk­cjo­no­wać. Dla­tego też ofe­rują leasing uprosz­czony na korzyst­nych warun­kach. Oferta ta jest skie­ro­wana do osób, któ­rych nie stać na zakup nowego samo­chodu. W takim przy­padku wystar­czy skon­tak­to­wać się z doradcą, który pomoże wybrać jak naj­lep­szą ofertę, która będzie speł­niała wszyst­kie potrzeby i moż­li­wo­ści klienta.

 

Samo­chody dostaw­cze i cię­ża­rowe.

Oferta ta jest skie­ro­wana do osób które chcą wziąć w leasing cię­ża­rówki czy samo­chody dostaw­cze. Leasing ten jest moż­liwy już bez wpła­ca­nia gotówki klienta u dealera. Leasing Pol­ski posiada sze­roką ofertę oraz wybór marek samo­cho­dów.

 

Auto­busy.

Leasing Pol­ski, że w dzi­siej­szych cza­sach bar­dzo ważny jest kom­fort oraz wygoda pasa­że­rów. Dla­tego też warto zadbać o wygodne auto­kary. Dzięki temu, że Leasing Pol­ska współ­pra­cuje z pro­fe­sjo­nalnymi deale­rami są w sta­nie wyne­go­cjo­wać naj­lep­szą cenę.

 

Maszyny i urzą­dze­nia.

Leasing Pol­ska ofe­ruje: leasing maszyn rol­ni­czych, leasing naczep czy leasing urzą­dzeń biu­ro­wych. O leasing klient może wnio­sko­wać nie­ogra­ni­czoną ilość razy i za każ­dym razem otrzyma pomoc od pro­fe­sjo­nalnego doradcy.

 

Sprzęt medyczny.

Leasing Pol­ski pod­kre­śla rów­nież, że warto zadbać o kom­fort pacjen­tów. Dają moż­li­wość zakupu nowo­cze­snego sprzętu. Klient nie musi wykła­dać całej gotówki. Leasing Pol­ska zrobi to za niego w zamian za spła­ca­nie mie­sięcz­nych rat. Zaw­sze ofe­rują korzystne warunki i to każ­demu z osobna.

 

 

0 0 votes
Przyznawalność
0 0 votes
Warunki
0 0 votes
Szybkość

Udostępnij

Polecane wpisy
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x