Decyzja i odwołanie

Decyzja i odwołanie

Każda sprawa, którą załatwiamy wymaga wydania decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. Z drugiej strony nieodłącznym elementem decyzji jest odwołanie, które przysługuje jeśli uważamy, że decyzja była wydana np. niezgodnie z prawem.

Decyzja i odwołanie

Wydana decyzja może być dla nas pomyślna lub niepomyślna. Jednak niezależnie od tego jaka będzie decyzja, sprawa powinna być załatwiona nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

Poprawnie wydana decyzja, którą otrzyma odbiorca lub odbiorcy powinna zawierać następujące elementy:
– oznaczenie organu, który wydał decyzję
– oznaczenie strony lub stron, której decyzja dotyczy
– powołanie podstawy prawnej przez wskazanie artykułu odpowiedniego aktu prawnego
– faktyczne rozstrzygnięcie
– prawne uzasadnienie ( czyli prawo zgodnie z którym organ mógł podjąć taką decyzje )
– pouczenie czy i w jakim trybie przysługuje od niej odwołanie ) tzw. prawo do odwołania )
– podpis

Jak już wspomniałem od decyzji, która została wydana na naszą niekorzyść służy odwołanie. Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Organ ten przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do organu drugiej instancji.

Z odwołania musi jasno wynikać, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. W odwołaniu strona musi podać powód niezadowolenia z decyzji i w jakim kierunku żąda zmiany decyzji. Odwołanie sporządza się według tych samych zasad co podanie.

Odwołanie w swej treści powinno również zawierać znak powoławczy i datę zaskarżonej decyzji oraz zaskarżenie organu, który ją wydał. Odpowiedzią na nasze odwołanie jest tak zwana decyzja odwoławcza. Sporządza ją organ odwoławczy według tych samych wymagań, które obowiązują przy sporządzaniu decyzji, tylko od elementu pouczenia.

Zobacz również praca Kołobrzeg

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments