Sprawdź, czy przysługuje ci renta rodzinna.

Sprawdź, czy przysługuje ci renta rodzinna.

Renta rodzinna to szczególny rodzaj świadczenia, który jest przyznawany dopiero po śmierci osoby ubezpieczonej. Jej śmierć zatem jest warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia. Na taki zastrzyk finansowy mogą liczyć osoby z najbliższego otoczenia ubezpieczonego, które w chwili jego śmierci nabywają prawo do otrzymywanych przez niego świadczeń. Taki jest też cel tego świadczenia, dlatego osoby mogące się o nie ubiegać muszą spełnić szereg kryteriów, które określa ustawa o emeryturach i rentach. Sprawdź, czy możesz liczyć na przyznanie renty rodzinnej.

Czytaj dalej

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela z OC - jak najszybciej to zrobić?

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela z OC – jak najszybciej to zrobić?

Polisa jest umową pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a jej klientem i obejmuje określone w jej treści sytuacje, w których ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania. Wartość odszkodowania ma na celu pokrycie kosztów związanych z usunięciem szkody lub z pokryciem kosztów leczenia. Zwykle, wykupienie polisy jest dobrowolne, jednak są sytuacje, kiedy jest ona obowiązkowa i dotyczą przede wszystkim ubezpieczenia OC dla właścicieli pojazdów. Z chwilą wystąpienia określonego w umowie zdarzenia, osoba ubezpieczona musi zgłosić ten fakt do swojego ubezpieczyciela, rozpoczynając tym samym procedurę roszczeniową. Należy przy tym pamiętać, że na zgłoszenie szkody ubezpieczony ma określony czas, a jego przekroczenie może skutkować odmową wypłaty roszczenia.

Czytaj dalej